Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Fosvig

Forretningsbetingelser
§ 1. Parterne:
Mellem Advokatanpartsselskabet Fosvig (i det følgende kaldet Advokatfirmaet) og Klienten er indgået aftale om levering af juridisk rådgivning m.m. i overensstemmelse med indholdet af ordrebekræftelsen. I det omfang andet ikke er særskilt aftalt gælder nærværende forretningsbetingelser. Forretningsbetingel-serne gælder også rådgivning m.m., der ikke er omhandlet i ordrebekræftelsen, men som er aftalt udført af Advokatfirmaet.

§ 2. Arbejdets omfang:
Advokatfirmaet udarbejder og fremsender en ordrebekræftelse ved modtagelse af sagen. Det vil af or-drebekræftelsen fremgå, hvad arbejdet omfatter.

Arbejdet er målrettet til den konkrete situation, hvorfor Klienten ikke må gøre brug af arbejdet i andre sammenhænge. Der henvises til nedennævnte § 3, § 5, § 9 og § 10.

§ 3. Salær:
Advokatfirmaet er berettiget til at fastsætte et rimeligt salær for det udførte arbejde ligesom det påhviler Klienten at afholde samtlige udgifter til retsafgifter, gebyrer og lign., der af Advokatfirmaet vurderes som nødvendige for at gennemføre sagen bedst muligt.

Såfremt der er aftalt et fast salær i ordrebekræftelsen el. lign, omfatter det den rådgivning, som må anses for at være sædvanligt og påregneligt indenfor den pågældende sagstype. Måtte arbejdet vise sig mere omfangsrigt end angivet i ordrebekræftelsen el.lign. vil dette blive betragtet som en separat ydelse, som Advokatfirmaet vil kræve separat salær for. Advokatfirmaet orienterer Klienten herom, snarest muligt efter omfanget har ændret sig i ikke uvæsentlig omfang.

Ved fastsættelse af salæret tages hensyn til bl.a., sagens værdi eller betydning for Klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid (timepris kr. 2.625 inkl. moms/kr. 2.100 ex. moms), arbejdets art, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid eller om der har været tale om en hastesag, arbejdets intensitet og kompleksitet, det med sagen forbundne ansvar for Advokatfirmaet og evt. sociale hensyn.

Udover salær vil evt. nødvendige udlæg, herunder gebyrer, kørsel, parkering, udgifter til mødeforbindel-ser, blive afregnet særskilt via fakturaen.

§ 4. Depositum og a conto afregning:
Advokatfirmaet er berettiget til uden forudgående aftale til enhver tid at anmode om depositum til sikker-hed for salæret og evt. udlæg. Depositum kan ikke overstige det forventede salær. Dog vil depositum minimum udgøre kr. 5.000. Depositum samt andre indbetalinger i sagen indsættes på Advokatfirmaets klientkonto.

Depositum skal indbetales senest 7 dage efter anmodningen er fremsendt. Betaling af depositum er ikke udtryk for det endelige salær, som afregnes i henhold til § 3.

Såfremt der anmodes om indbetaling af depositum, må Klienten påregne, at arbejder ikke fortsættes for-inden depositum er indbetalt, idet Advokatfirmaet dog foretager nødvendige tiltag for, at Klienten ikke skal fortabe sin retsstilling. Efter fristens udløb vil Advokatfirmaet, ved manglende indbetaling af depositum, ikke foretage yderligere i sagen som følge af den manglende indbetaling. Advokatfirmaet fralægger sig ethvert ansvar for Klientens eventuelle retstab som følge heraf. Advokatfirmaet vil dog i retssager drage omsorg for udsættelse af sagen, således at Klienten kan tage stilling til, hvorledes sagen skal fortsættes.

Advokatfirmaet er berettiget til at foretage løbende a conto afregning af optjente salærer. A conto afreg-ningen må ikke overstige, hvad der, under hensyn tagen til det af Advokatfirmaet allerede udførte arbejde og dets værdi for Klienten, kan anses for et rimeligt salær.

§ 5. Fri proces og Retshjælpsforsikring:
Advokatfirmaet søger om fri proces og dækning under retshjælpsforsikring i relevante sager.

I visse typer af retssager kan der søges om fri proces, jf. Retsplejelovens §§ 325-336. Det er normalt en betingelse, at Klienten ikke har en tegnet en retshjælpsforsikring, som dækker sagen, og at Klientens husstand har et indtægtsgrundlag på max. kr. 344.000 (enlige)/kr. 437.000 (samlevende/samboende ægtefæller). For hjemmeboende børn under 18 år forhøjes grænsen med kr. 60.000 pr. barn. Satserne er 2021 niveau og indeksreguleres i en bekendtgørelse én gang om året.

Indtægtsgrænsen vurderes ex.vis i 2021 på baggrund af årsopgørelsen/årsopgørelserne 2020, som skal indleveres til Advokatfirmaet. Ansøges om fri proces i ex.vis december 2019 skal tillige årsopgørel-sen/årsopgørelserne 2020 indleveres til Advokatfirmaet.

Klienten er pligtig at undersøge og oplyse, hvorvidt der i en tegnet forsikring, f.eks. Bilforsikring, Familie-forsikring, Husforsikring, Erhvervsforsikring, er indeholdt en retshjælpsforsikring.

Såfremt et forsikringsselskab har meddelt tilsagn om retshjælpsdækning er tilsagnet begrænset af en selvrisiko og et maksimalt dækningsbeløb. Klienten hæfter for selvrisikoen samt evt. omkostningerne ved sagen, der overstiger det maksimale dækningsbeløb. Det understreges, at Advokatfirmaet ikke kan holdes ansvarlig, såfremt omkostningerne overstiger retshjælpsforsikringens maksimum.

Det fremhæves, at der som udgangspunkt ikke for forbrugere er retshjælpsdækning i tvister vedrørende Klientens erhverv, med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål, om separation, skilsmisse, forældre-myndighed, samkvemsret og underholdspligt, dødsbobehandling, private injuriesager, straffesager og inkassosager, behandles af ankenævn/klagenævn.

Advokatfirmaet afregner ikke separat salær hos Klienten for det arbejde, der er meddelt fri proces til, eller for arbejde som dækkes af retshjælpsforsikringen. Andet arbejde afregnes efter sædvanlige princip-per.

Er en retssag omfattet af småsagsprocessen, idet sagsgenstanden ikke har en økonomisk værdi, eller har en økonomisk værdi af højst kr. 100.000, jf. Retsplejelovens kap 39, omfatter tilsagn om retshjælpsdæk-ning ikke Advokatfirmaets arbejde forud for hovedforhandlingen, hvorfor Advokatfirmaet er berettiget til at afregne for arbejdet direkte overfor Klienten.

Såfremt der ikke meddeles fri proces eller gives tilsagn om dækning under en retshjælpsforsikring er Advokatfirmaet berettiget til salær for det med ansøgning om fri proces eller retshjælpsforsikringsdækning forbundne arbejde.

Med mindre andet er aftalt søges ikke om offentlig retshjælp, idet arbejder erfaringsmæssigt ikke tids-mæssigt kan dækkes af offentlig retshjælp.

§ 6. Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelserne er 8 dage. Såfremt beløbet ikke er betalt senest 30 dage efter fakturaens modta-gelse tilskrives morarenter, jf. rentelovens § 3, stk. 2. Rentesatsen er procesrenten (referencerenten + 8 %), jf. rentelovens § 5, stk. 1.

Såfremt Klienten ikke har betalt indenfor 30 dage efter afsendelse af fakturaen, vil der blive fremsendt et brev med påkrav om betaling. Advokatfirmaet afregner kr. 100,00 (rykkergebyr) for afsendelse af brevet. Der vil blive afsendt op til 3 breve, hvorefter inddrivelse af tilgodehavendet vil blive inddrevet ved inkas-so. Ved overgivelse til inkasso afkræves kr. 100 (inkassogebyr) Advokatfirmaet er berettiget til betaling af rimelige og relevante omkostninger ved inddrivelse af fordringen (egeninkasso).

Såfremt der indgås en betalingsaftale afregnes rimelige udgifter til administration heraf.

Advokatfirmaet er berettiget til at modregne tilsvar i en sag for samme klient i anden sag, idet Klienten vil blive orienteret herom, med mindre tilsvaret ved indbetalingen er indbetalt under den forudsætning, at beløbet skal bruges til betaling af trediemand.

Advokatfirmaet er berettiget til at tilbageholde dokumenter m.m. i sagen eller andre sager for Klienten til sikkerhed for et forfaldent tilgodehavende hos Klienten.

§ 7. Leveringsbetingelser:
Advokatfirmaet er pligtig, under hensyntagen til bl.a. ferie, sygdom og andet arbejdspres, at behandle sagen passende hurtigt. Advokatfirmaet er i øvrigt altid pligtig at levere arbejdet til et evt. aftalt tidspunkt.

Såfremt Advokatfirmaet er nødsaget til at frasige sig at udføre arbejdet, må dette ikke hindre Klienten i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand, jf. dog § 4 og § 6.

§ 8. Reklamation og Forældelse:
Såfremt Klienten ønsker at reklamere over ydelsen, skal reklamation ske inden for rimelig tid efter at fejlen eller manglen er blevet opdaget.

Forældelsesfristen er 3 år, som regnes fra dagen for den ydede rådgivning. Efter fristens udløb er ethvert krav forældet.

§ 9. Ansvar og Forsikring:
Advokatfirmaet er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, og har ifølge ’Vedtægt for Det danske Advokatsamfund’ tegnet advokatforsikring i HDI Gerling Forsikring, cvr.nr. 2030 0434. Et evt. ansvar kan kun gøres gældende mod Advokatfirmaet og pågældende advokat, som har handlet ansvarspådragende. Ansvaret er begrænset til kr. 2,5 mio. Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill m.v.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Klienten er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Advokatfirmaet, såfremt Klienten bliver bekendt med, at der er indtrådt skade forårsaget af Advokatfirmaets arbejde, at trediemand påstår, at der er indtrådt skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

Det oplyses,
at advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark,
at advokaterne er en del af Advokatsamfundet,
at advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler,
at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

§ 10. Ophavsret:
Advokatfirmaet bevarer ophavsretten til ethvert skriftligt udarbejdet materiale, herunder kontrakter, pro-cesskrifter samt andre dokumenter, der er udarbejdet af Advokatfirmaet. Uanset, om der er tale om en kopi af eller original materiale, medfører ophavsretten, at Klienten kun må gøre brug af materialet i den forudsatte sammenhæng, idet der ikke må gøre brug af materialet i andre sammenhænge.

§ 11. Opsigelse og ophævelse:
Aftalen mellem Advokatfirmaet og Klienten kan af Klienten opsiges uden varsel. Advokatfirmaet kan opsi-ge aftalen med 7 dages varsel, dog i tilfælde af retssager senest 3 uger forud for hovedforhandlingen, jf. dog § 4. Arbejde udført indtil aftalens ophør vil blive afregnet uanset, at der ikke foreligger endelige do-kumenter, men kun udkast til dokumenter.

Ved Klientens eller Advokatfirmaets væsentlige misligholdelse af aftalen kan denne ophæves uden varsel. Enhver betalingsmisligholdelse betragtes som væsentlig.

§ 12. Hvidvaskning, Tavshedspligt og GPDR:
Ifølge lov om hvidvaskning er Advokatfirmaet pligtig at få oplyst Klientens navn, adresse og cpr.nr./cvr.nr./pas nr.

Alle oplysninger Advokatfirmaet modtager bliver behandlet fortroligt, idet Advokatfirmaets partnere, per-sonale og andre som er beskæftiget i Advokatfirmaet er underlagt tavshedspligt.

Nærmere oplysninger om ’Indsamling og behandling af personoplysninger i kontoret sager’ mm. fremgår af Advokatfirmaets hjemmeside www.advokatfirmaet-fosvig.dk.

§16 underretning:
Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt jeg måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er jeg forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Krimi-nalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

§ 13. Klagemuligheder:
Måtte Klienten ikke være tilfreds med sagens behandling, salærets størrelse eller adfærd, kan dette på-klages til Advokatfirmaets direktør Steen Fosvig.

Advokaterne hos Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemme-side www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet eller adfærd, kan klienten klage til Advokat-nævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

§ 14. Lovvalg og værneting:
Enhver tvist mellem Klienten og Advokatfirmaet er underlagt dansk ret og skal behandles ved de danske domstole ved Advokatfirmaet hjemting.


Vedr. Advokatfirmaets Persondatabehandling - Oplysninger og samtykke i henhold til Personda-taforordningen.
Som advokat for dig i sagen har jeg brug for at modtage, registrere og behandle personli-ge oplysninger om dig.

Du informeres herved iht. EU’s databeskyttelsesforordning og Databeskyttelsesloven om, hvordan personoplysninger behandles her på kontoret.

1. Dataansvarlig er Advokatfirmaet Fosvig ved advokat Steen Fosvig, CVR.nr. 33059973, Gammelgårdsvej 61, 3520 Farum, Tel. 4495 5766 og mob. 2879 1737 samt mail: sf@advokatfirmaet-fosvig.dk.

2. Hvilke oplysninger får jeg af dig, og hvad bliver de brugt til?
Til brug for indgåelse af aftalen om «SagVedr» (forordningens art. 6, stk. 1, litra b), har jeg brug for at få dine identifikations- og kontaktoplysninger. Dvs. dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato/evt. cvr-nr. på dig som køber og tilsvarende, hvis du er fuldmagtshaver, tegningsberettiget eller repræsentant for køber/køberne. Jeg opbevarer disse oplysninger og korrespondance i sagen i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til mit rådgivningsansvar.
For at jeg kan opfylde vores forpligtelser iht. hvidvaskloven, får jeg udover dine kontaktoplysninger også dit cpr-nr. og yderligere kontroloplysninger (f.eks. legitima-tion). Disse bruges til den kundekendskabsprocedure, jeg skal gennemføre. Jeg har en underretningspligt, som betyder at dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder. Jeg opbevarer de oplysninger om dig, der kun vedrører hvidvasklovens forpligtelser, i 5 år efter sagens afslutning.
Jeg oplyser desuden dine identifikations- og kontaktoplysninger, og kan videregive andre nødvendige oplysninger fra vores evt. aftale og korrespondance, når vi ind-henter oplysninger andre steder end hos dig herunder dog især i forbindelse med tinglysning af din adkomst (skøde) på ejendommen. Se nedenfor.

3. Hvilke oplysninger indhenter jeg andre steder, og hvad bliver de brugt til?

For at kunne behandle sagen, bliver dokumenter og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om sagens parter, herunder identifikations- og kontaktoplysninger, rest-gældsoplysninger eller ejendomsnummer og kontrolkode, samt deponeringskonti vi-deregivet til parterne samt til og mellem de relevante aktører i sagen, herunder domstolene, skat, forsikringsselskaber, mæglere, rådgivere, banker og realkreditin-stitutter m.v., i det omfang det er nødvendigt for en sagens gennemførelse.
Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, f.eks. for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil op-lysningerne blive slettet. Du kan kontakte aktørerne og få at vide, hvilke oplysninger det konkret drejer sig om. Hvis aktørerne bliver opmærksomme på, at der er fejl i oplysningerne, eller at disse er vildledende, retter eller sletter aktørerne straks op-lysningerne. I det omfang det er muligt, sørger aktørerne samtidig for at informere herom til andre, som eventuelt har modtaget oplysningerne.

Jeg opbevarer alle indhentede oplysninger i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til mit rådgivningsansvar.

4. Samtykker
Jeg skal have samtykke til at behandle dine personoplysninger, hvis jeg ikke er for-pligtet til at indhente disse iht. lov eller aftale (forordningens art. 6, stk. 1, litra a).

A. Samtykke til behandling af cpr-nr.
Med henblik på at kunne identificere dig tilstrækkeligt, har jeg, ud over de oven-for definerede identifikationsoplysninger, behov for dit cpr-nr. Cpr-nr. vil ikke blive offentliggjort. Det vil alene blive delt med rådgivere, offentlige myndighe-der, pengeinstitutter og realkreditinstitutter mm., der er involveret i min sagsbe-handling før, under og efter en sag, når dette er påkrævet.
De nævnte aktørerne og jeg beholder cpr-nr. så længe, det er nødvendigt, f.eks. for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningen blive slettet.

Jeg, «Modtagernavn», giver hermed samtykke til, at advokatfirmaet Fosvig v/ advokat Steen Fosvig behandler mit cpr-nr. til disse formål.

X Ja Nej

B. Samtykke til videregivelse af cpr-nr. til forsyningsvirksomheder
Flere forsyningsvirksomheder kræver, til brug for registrering af aflæsningstal i forbin-delse med et ejerskifte, at få oplyst cpr-nummer.

Jeg, «Modtagernavn», giver, i det omfang at en eller flere forsyningsvirksomheder kræver mit cpr-nummer oplyst til brug for registrering af aflæsningstal i forbindelse med ejerskifte, mit udtrykkelige samtykke til at advokatfirmaet Fosvig v/ advokat Steen Fosvig må videregive mit cpr-nummer til den/de forsyningsvirksomhed(er), der benytter cpr-nummer til brug for denne registrering.

X Ja Nej

5. Tilbagekaldelse af samtykke
Det/de ovenstående samtykke(r) kan som udgangspunkt (samlet eller hver for sig) til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til advokatfirmaet Fosvig v/ advokat Steen Fosvig. Dette er dog bl.a. ikke muligt, hvis ydelsen, som samtykket var nødvendigt for at gennemføre, er påbegyndt og ikke kan indstilles på tidspunktet for tilbagekaldelsen.


6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min be-handling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.
A. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
B. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
C. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.
D. Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger be-grænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
E. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min lovlige behandling af dine personoplysninger.
F. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse person-oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registre-redes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet / Domstolsstyrelsen.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Såfremt det er i forbindelse med en sag ved domstolene, er Domstolsstyrelsen rette klagemyndighed. Du finder Datatilsy-nets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Domstolsstyrelsens kontaktop-lysninger på http://www.domstol.dk/OM/ORGANISATION/DOMSTOLSSTYRELSEN/Pages/Praktiskeoplysninger.aspx
Advokatfirmaet Fosvig | Gammelgårdsvej 61, 3520 Farum - Danmark | Tlf.: 4495 5766 | info@advokatfirmaet-fosvig.dk