Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Fosvig

§ 1. Parterne:

Mellem Advokatanpartsselskabet Fosvig (i det følgende kaldet Advokatfirmaet) og Klienten er indgået aftale om levering af juridisk rådgivning m.m. i overensstemmelse med indholdet af ordrebekræftelsen. I det omfang andet ikke er særskilt aftalt gælder nærværende forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne gælder også rådgivning m.m., der ikke er omhandlet i ordrebekræftelsen, men som er aftalt udført af Advokatfirmaet.

 

§ 2. Arbejdets omfang:

Advokatfirmaet udarbejder og fremsender en ordrebekræftelse ved modtagelse af sagen. Det vil af ordrebekræftelsen fremgå, hvad arbejdet omfatter.

 

Arbejdet er målrettet til den konkrete situation, hvorfor Klienten ikke må gøre brug af arbejdet i andre sammenhænge. Der henvises til nedennævnte § 3, § 5, § 9 og § 10.

§ 3. Salær:

Advokatfirmaet er berettiget til at fastsætte et rimeligt salær for det udførte arbejde ligesom det påhviler Klienten at afholde samtlige udgifter til retsafgifter, gebyrer og lign., der af Advokatfirmaet vurderes som nødvendige for at gennemføre sagen bedst muligt.

 

Såfremt der er aftalt et fast salær i ordrebekræftelsen el. lign, omfatter det den rådgivning, som må anses for at være sædvanligt og påregneligt indenfor den pågældende sagstype. Måtte arbejdet vise sig mere omfangsrigt end angivet i ordrebekræftelsen el.lign. vil dette blive betragtet som en separat ydelse, som Advokatfirmaet vil kræve separat salær for. Advokatfirmaet orienterer Klienten herom, snarest muligt efter omfanget har ændret sig i ikke uvæsentlig omfang.

 

Ved fastsættelse af salæret tages hensyn til bl.a., sagens værdi eller betydning for Klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid (timepris kr. 2.375 inkl. moms/kr. 1.900 ex. moms), arbejdets art, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid eller om der har været tale om en hastesag, arbejdets intensitet og kompleksitet, det med sagen forbundne ansvar for Advokatfirmaet og evt. sociale hensyn.

 

Udover salær vil evt. nødvendige udlæg, herunder gebyrer, kørsel, parkering, udgifter til mødeforbindelser, blive afregnet særskilt via fakturaen.

 

§ 4. Depositum og a conto afregning:

Advokatfirmaet er berettiget til uden forudgående aftale til enhver tid at anmode om depositum til sikkerhed for salæret og evt. udlæg. Depositum kan ikke overstige det forventede salær. Dog vil depositum minimum udgøre kr. 5.000. Depositum samt andre indbetalinger i sagen indsættes på Advokatfirmaets klientkonto.

 

Depositum skal indbetales senest 7 dage efter anmodningen er fremsendt. Betaling af depositum er ikke udtryk for det endelige salær, som afregnes i henhold til § 3.

Såfremt der anmodes om indbetaling af depositum, må Klienten påregne, at arbejder ikke fortsættes forinden depositum er indbetalt, idet Advokatfirmaet dog foretager nødvendige tiltag for, at Klienten ikke skal fortabe sin retsstilling. Efter fristens udløb vil Advokatfirmaet, ved manglende indbetaling af depositum, ikke foretage yderligere i sagen som følge af den manglende indbetaling. Advokatfirmaet fralægger sig ethvert ansvar for Klientens eventuelle retstab som følge heraf. Advokatfirmaet vil dog i retssager drage omsorg for udsættelse af sagen, således at Klienten kan tage stilling til, hvorledes sagen skal fortsættes.

Advokatfirmaet er berettiget til at foretage løbende a conto afregning af optjente salærer. A conto afregningen må ikke overstige, hvad der, under hensyn tagen til det af Advokatfirmaet allerede udførte arbejde og dets værdi for Klienten, kan anses for et rimeligt salær.

§ 5. Fri proces og Retshjælpsforsikring:

Advokatfirmaet søger om fri proces og dækning under retshjælpsforsikring i relevante sager.

 

I visse typer af retssager kan der søges om fri proces, jf. Retsplejelovens §§ 325-336. Det er normalt en betingelse, at Klienten ikke har en tegnet en retshjælpsforsikring, som dækker sagen, og at Klientens husstand har et indtægtsgrundlag på max. kr. 322.000 (enlige)/kr. 409.000 (samlevende/samboende ægtefæller). For hjemmeboende børn under 18 år forhøjes grænsen med kr. 56.000 pr. barn. Satserne er 2018 niveau og indeksreguleres i en bekendtgørelse én gang om året.

 

Indtægtsgrænsen vurderes ex.vis i 2018 på baggrund af årsopgørelsen/årsopgørelserne 2016, som skal indleveres til Advokatfirmaet. Ansøges om fri proces i ex.vis december 2018 skal tillige årsopgørelsen/årsopgørelserne 2017 indleveres til Advokatfirmaet.

 

Klienten er pligtig at undersøge og oplyse, hvorvidt der i en tegnet forsikring, f.eks. Bilforsikring, Familieforsikring, Husforsikring, Erhvervsforsikring, er indeholdt en retshjælpsforsikring.

 

Såfremt et forsikringsselskab har meddelt tilsagn om retshjælpsdækning er tilsagnet begrænset af en selvrisiko og et maksimalt dækningsbeløb. Klienten hæfter for selvrisikoen samt evt. omkostningerne ved sagen, der overstiger det maksimale dækningsbeløb. Det understreges, at Advokatfirmaet ikke kan holdes ansvarlig, såfremt omkostningerne overstiger retshjælpsforsikringens maksimum.

 

Det fremhæves, at der som udgangspunkt ikke for forbrugere er retshjælpsdækning i tvister vedrørende Klientens erhverv, med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål, om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samkvemsret og underholdspligt, dødsbobehandling, private injuriesager, straffesager og inkassosager, behandles af ankenævn/klagenævn.

 

Advokatfirmaet afregner ikke separat salær hos Klienten for det arbejde, der er meddelt fri proces til, eller for arbejde som dækkes af retshjælpsforsikringen. Andet arbejde afregnes efter sædvanlige principper.

 

Er en retssag omfattet af småsagsprocessen, idet sagsgenstanden ikke har en økonomisk værdi, eller har en økonomisk værdi af højst kr. 50.000, jf. Retsplejelovens kap 39, omfatter tilsagn om retshjælpsdækning ikke Advokatfirmaets arbejde forud for hovedforhandlingen, hvorfor Advokatfirmaet er berettiget til at afregne for arbejdet direkte overfor Klienten.

 

Såfremt der ikke meddeles fri proces eller gives tilsagn om dækning under en retshjælpsforsikring er Advokatfirmaet berettiget til salær for det med ansøgning om fri proces eller retshjælpsforsikringsdækning forbundne arbejde.

 

Med mindre andet er aftalt søges ikke om offentlig retshjælp, idet arbejder erfaringsmæssigt ikke tidsmæssigt kan dækkes af offentlig retshjælp.

 

§ 6. Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelserne er 8 dage. Såfremt beløbet ikke er betalt senest 30 dage efter fakturaens modtagelse tilskrives morarenter, jf. rentelovens § 3, stk. 2. Rentesatsen er procesrenten (referencerenten + 8 %), jf. rentelovens § 5, stk. 1.

 

Såfremt Klienten ikke har betalt indenfor 30 dage efter afsendelse af fakturaen, vil der blive fremsendt et brev med påkrav om betaling. Advokatfirmaet afregner kr. 100,00 (rykkergebyr) for afsendelse af brevet. Der vil blive afsendt op til 3 breve, hvorefter inddrivelse af tilgodehavendet vil blive inddrevet ved inkasso. Ved overgivelse til inkasso afkræves kr. 100 (inkassogebyr) Advokatfirmaet er berettiget til betaling af rimelige og relevante omkostninger ved inddrivelse af fordringen (egeninkasso).

 

Såfremt der indgås en betalingsaftale afregnes rimelige udgifter til administration heraf.

 

Advokatfirmaet er berettiget til at modregne tilsvar i en sag for samme klient i anden sag, idet Klienten vil blive orienteret herom, med mindre tilsvaret ved indbetalingen er indbetalt med den udtrykkelige betingelse, at beløbet skal bruges til betaling af trediemand.

 

Advokatfirmaet er berettiget til at tilbageholde dokumenter m.m. i sagen eller andre sager for Klienten til sikkerhed for et forfaldent tilgodehavende hos Klienten.

 

§ 7. Leveringsbetingelser:

Advokatfirmaet er pligtig, under hensyntagen til bl.a. ferie, sygdom og andet arbejdspres, at behandle sagen passende hurtigt. Advokatfirmaet er i øvrigt altid pligtig at levere arbejdet til et evt. aftalt tidspunkt.

 

Såfremt Advokatfirmaet er nødsaget til at frasige sig at udføre arbejdet, må dette ikke hindre Klienten i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand, jf. dog § 4 og § 6.

§ 8. Reklamation og Forældelse:

Såfremt Klienten ønsker at reklamere over ydelsen, skal reklamation ske inden for rimelig tid efter at fejlen eller manglen er blevet opdaget.

 

Forældelsesfristen er 3 år, som regnes fra dagen for den ydede rådgivning. Efter fristens udløb er ethvert krav forældet.

 

§ 9. Ansvar og Forsikring:

Advokatfirmaet er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, og har ifølge ’Vedtægt for Det danske Advokatsamfund’ tegnet advokatforsikring i HDI Gerling Forsikring, cvr.nr. 2030 0434. Et evt. ansvar kan kun gøres gældende mod Advokatfirmaet og pågældende advokat, som har handlet ansvarspådragende. Ansvaret er begrænset til kr. 2,5 mio. Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill m.v.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

 

Klienten er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Advokatfirmaet, såfremt Klienten bliver bekendt med, at der er indtrådt skade forårsaget af Advokatfirmaets arbejde, at trediemand påstår, at der er indtrådt skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

 

Det oplyses,

at advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark,
at advokaterne er en del af Advokatsamfundet,
at advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og
at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

 

§ 10. Ophavsret:

Advokatfirmaet bevarer ophavsretten til ethvert skriftligt udarbejdet materiale, herunder kontrakter, processkrifter samt andre dokumenter, der er udarbejdet af Advokatfirmaet. Uanset, om der er tale om en kopi af eller original materiale, medfører ophavsretten, at Klienten kun må gøre brug af materialet i den forudsatte sammenhæng, idet der ikke må gøre brug af materialet i andre sammenhænge.

 

§ 11. Opsigelse og ophævelse:

Aftalen mellem Advokatfirmaet og Klienten kan af Klienten opsiges uden varsel. Advokatfirmaet kan opsige aftalen med 7 dages varsel, dog i tilfælde af retssager senest 3 uger forud for hovedforhandlingen, jf. dog § 4. Arbejde udført indtil aftalens ophør vil blive afregnet uanset, at der ikke foreligger endelige dokumenter, men kun udkast til dokumenter.

 

Ved Klientens eller Advokatfirmaets væsentlige misligholdelse af aftalen kan denne ophæves uden varsel. Enhver betalingsmisligholdelse betragtes som væsentlig.

 

§ 12. Hvidvaskning og Tavshedspligt:

Ifølge lov om hvidvaskning er Advokatfirmaet pligtig at få oplyst Klientens navn, adresse og cpr.nr./cvr.nr./pas nr.

 

Alle oplysninger Advokatfirmaet modtager bliver behandlet fortroligt, idet Advokatfirmaets partnere, personale og andre som er beskæftiget i Advokatfirmaet er underlagt tavshedspligt.

 

§ 13. Klagemuligheder:

Måtte Klienten ikke være tilfreds med sagens behandling, salærets størrelse eller andre forhold, kan dette påklages til Advokatfirmaets direktør Steen Fosvig. 

 

Advokaterne hos Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

§ 14. Lovvalg og værneting:

Enhver tvist mellem Klienten og Advokatfirmaet er underlagt dansk ret og skal behandles ved de danske domstole.

Advokatfirmaet Fosvig | Gammelgårdsvej 61, 3520 Farum - Danmark | Tlf.: 4495 5766 | info@advokatfirmaet-fosvig.dk