GDPR

Indsamling og behandling af personoplysninger i kontoret sager
 
Denne redegørelse om databeskyttelse giver vi til relationer i sager, der behandles af Advokatfirmaet Fosvig.
 
I forbindelse med behandlingen af en sag, indsamler og behandler vi løbende personoplysninger. Det samme gælder under eventuelle retssager, der måtte udspringe af sagen.
 
Advokatfirmaet Fosvig er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler. 
 
Der er ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

 
Hvad er det for oplysninger, og hvor får vi dem fra:

De oplysninger, som vi behandler, kan omfatte følgende kategorier:

Navn
Adresse
E-mail, telefon og andre kategorier
Oplysninger om gældsforholdet.
Økonomiske forhold
Arbejdsmæssige og sociale forhold
CPR-nummer
Helbredsmæssige forhold
Eventuelle strafferetlige forhold.
 
Vi kan modtage sådanne oplysninger fra klienten. Tilsvarende oplysninger kan vi modtage fra andre, der har kendskab til personlige forhold. Det kan for eksempel være modpartens eventuelle advokat eller andre, som repræsenterer modparten.
 
Derudover kan man selv give os personoplysninger. Det kan ske skriftligt, under telefonsamtaler, eller under retsmøder i civilretten eller i fogedretten.
 
Det er som udgangspunkt helt frivilligt, om man vil give os oplysninger. I fogedretten vil man dog have pligt til at besvare spørgsmål om økonomiske forhold. 

Vi vil selv løbende indhente oplysninger om almindelige stamdata som navn og adresse fra offentligt tilgængelige databaser. På den måde sikrer vi os, at oplysningerne er opdaterede og korrekte.
 
Vi vil desuden selv indhente oplysninger om økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet.
 
Oplysningerne vil blive registreret og anvendt i sagen, såfremt det er relevant for sagen – uanset hvorfra vi modtager dem.
 

Hvad bruger vi oplysningerne til:

Vi vil registrere og bruge personoplysningerne med det formål at opnå betaling af kreditors tilgodehavende eller behandling af sagen. 
 
Vi vil dog kun registrere oplysninger om helbredsmæssige forhold eller andre særlige/følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge kravet eller gennemføre inddrivelsen, eller hvis det er oplysninger, som man selv har offentliggjort eller givet til os, til vores repræsentant eller til vores klient. 

Vi indhenter oplysninger om CPR-nummer og om en parts almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere parten sikkert.


Vi anvender ikke personoplysningerne til automatiske afgørelser, herunder profilering.
 

Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive eller overlade personoplysninger til;

Kreditor
Domstolene
Godkendte inkassokonsulenter
Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten
Vognmand, låsesmed eller andre håndværkere, der måtte blive antaget under en fogedsagDeres udlejer, SKAT eller andre, som skal orienteres om et eventuelt udlæg i et tilgodehavende
Auktionshus, der skal varetage tvangssalg af et eventuelt udlagt aktiv
Kreditoplysningsbureauer.
 
Vi vil ikke overføre personoplysninger til modtagere uden for Danmark, med mindre parten flytter til udlandet.
 

Har vi lov til det:

Vores behandling af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyt­telsesforordningens artikel 6, stk. I, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og f).

Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er kreditors interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende eller få fremmet den pågældende sag i overensstemmelse med opdraget.
 

Vi behøver ikke at indhente samtykke til behandlingen af personoplysninger med dette formål.
 

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne:

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at en inkassosag er endeligt afsluttet.
 

Når vi skal fastlægge, hvor længe oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om gælden er indfriet, om der er opstået uenighed vedrørende kravet eller sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Vi kan efter omstændighederne vælge at opbevare personoplysninger om Dem i 10 år fra sagen er endeligt afsluttet, fordi det er den absolutte forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, litra 4.
 
Personoplysninger slettes periodisk med ca. 3 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 5-års dagen.
 

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet:

Man har i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om Dem.
 

Hvis man vil gøre brug af sine rettigheder, skal man kontakte os. Det kan bedst gøres med e-mail til info@advokatfirmaet-fosvig.dk eller med almindelig post til kontoret. Man kan også ringe til os på 4495 5766, men vi anbefaler, at man kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.
 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Man har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om een, samt en række yderligere oplysninger.
 

Ret til berigtigelse (rettelse):

Man har ret til at få urigtige oplysninger berigtiget.
 

Ret til sletning (retten til at blive glemt):

I særlige tilfælde har man ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 

Ret til begrænsning af behandling:

Man har visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger begrænset.

Hvis man har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med ens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Man har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
 

Men dette forudsætter, at vores behandling af oplysninger foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at man selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler.
 

Da disse forudsætninger ikke alle er opfyldte, finder retten til dataportabilitet ikke anvendelse i inkassosager, der behandles her på kontoret.


Ret til indsigelse:

Man har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger.

Hvis man vil gøre brug af denne rettighed, skal man kontakte os. Det kan bedst gøre med e-mail til info@advokatfirmaet-fosvig.dk eller med almindelig post her til kontoret. Man kan også ringe til os på 4495 5766, men vi anbefaler, at man kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

 

Mere information om rettigheder vedrørende databeskyttelse:

Vedrørende databeskyttelse kan man læse mere om rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen

 

Klage til Datatilsynet:

Man har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis man er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.
Advokatfirmaet Fosvig | Gammelgårdsvej 61, 3520 Farum - Danmark | Tlf.: 4495 5766 | info@advokatfirmaet-fosvig.dk